RWS-Hammerli8502

RWS-Hammerli 850 with 8.5" brake.